Skróty

 

AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie..., Lwów 1869-1935.

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie..., Lwów 1869-1935.

AJZ - Archiwum Jana Zamoyskiego, Wacław Sobieski (wyd.), Warszawa 1904, t. I: 1553-1579.

AJZR - Archiv" jugozapadnoj Rossij. Č. 1-8, Kiev" 1859-1911. 

APL - Archiwum Państwowe w Lublinie.

APL - Archiwum Państwowe w Lublinie.

ASK - Archiwum Skarbu Koronnego.

ASK - Archiwum Skarbu Koronnego.

BPAN - Biblioteka PAN/PAU w Krakowie.

CPAHUL - Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie F. 15 - Fond 15 (Księgi grodzkie sanockie).

DLB - [Jan Długosz], Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis T. I-III, [w:] Opera omnia ..., L. Łętowski (red.), Cracoviae, 1863-1864, t. VIII-X.

DP - Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, Sroka S. A. (red.), Kraków 1998-2012, t. 1-4.

KDMp - Kodeks dyplomatyczny Małopolski, Piekosiński F. (red.), Kraków 1876-1886, t. 1-4.

KSW II - Księgi sądowe wiejskie, Ulanowski B. (red.), Kraków 1921, t. 2.

KZC  - Księgi ziemskie chełmskie.

KZL - Księgi ziemskie lubelskie.

LWK - Lustracja województwa krakowskiego 1564, Małecki J. (red.), cz. 1: Warszawa 1962; cz. 2: Warszawa 1964.

LWR I - Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565. Cz. I, wyd. Krzysztof Chłapowski i Helena Żytkowicz, Warszawa-Łódź 1992.

LWR I - Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565, Chłapowski K., Żytkowicz H. (red.), Warszawa-Łódź 1992, cz. 1.

LWR II - Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565, cz. II, wyd. Krzysztof Chłapowski i Helena Żytkowicz, Warszawa 2001.

LWS - Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. Władysław Ochmański, Wrocław 1963.

LWS - Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, Ochmański W. (red.), Wrocław 1963.

MK - Metryka Koronna (w AGAD).

NBL - Naukova bìblioteka NAN Ykraïni ìm. V. Stefanìka, L'viv Czołowski - Zbiór (Fond) dra A. Czołowskiego w NBL.

NO - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

op. – opis

OZ - Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, Sochacka A., Szczygieł R., Wojciechowski S. [w:] Dzieje Lubelszczyzny, Warszawa 1986, t. 4.

SGKP - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Sulimierski F., Walewski W. (red.), Warszawa 1880-1914, t. 1-14.

SHGWK - Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław- Kraków, 1980-2011, cz. 1-4.

SHGWL - Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Kuraś S. (red.)  [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Warszawa 1983.

SPPP II - Wyciągi z najstarszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, Helcel A. Z. (red.), Kraków 1870, t. 2.

spr. – sprawa

VBK - Vita B. Kunegundis [w:][Jan Długosz] Opera omnia.... , Ignatius Polkowski et Żegota Pauli, Cracoviae, 1887, t.1.

ZDM - Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, cz. 1-8, Wrocław 1962-1976.

ZDM - Zbiór dokumentów małopolskich, Kuraś S., Sułkowska-Kuraś I.(red.), Wrocław 1962-1976, cz. 1-8.

ZTŠ - Zapiski Naukogo tovaristva imeni Ševčenka.