Publikacja grantowa

Od roku 2016 w czasopiśmie "Balcanica Posnaniensia" została wyszczeólniona sekcja "Ius Valachicum", w której ukazują się artykuły będące efektem badań prowadzonych w ramach projektu. Dotychczas ukazały się następujące artykuły:

Tom XXIII

Ryszard Grzesik, The Valachian way of life in stories about domestic origins in the Hungarian medieval chronicles

Grzegorz Jawor, Seasonal pastoral exploitation of forests in the area of Subcarpathia in the 15th and 16th century

Justyna Cząstka Kłapyta, The Function and genesis of the musical instrument “trombita” with special focus on the Hutsul region

Tom XXIV 

Anna Obara-Pawłowska, Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza

Dalibor Jovanovski, Nikola Minov, The Vlach from the ruling elite of Greece

Tom XXV

Jarosław Dudek, Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena)

Ilona Czamańska, Wołosi/Vlasi z terenów Hercegowiny w świetle defterów osmańskich z XV i XVI wieku

Grzegorz Jawor, La colonisation valaque sur les versants nord des Carpates pendant le Petit Âge Glaciaire (aux XVe et XVIe siècles)

Ewa Kocój, ,,Na sałasie ni ma pani lekko“. Życie codzienne pasterzy wołoskich na szałasach na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybór zagadnień)

Ewa Nowicka, Tożsamość na pograniczu. Ludność romańskojęzyczna wschodniej Serbii

Tom XXVI

Grzegorz Jawor, Le rôle des corvées dans le système des redevances acquittées par les habitants des villages de ius Valachicum en Petite-Pologne et en Ruthénie de la Couronne aux XVe et XVIe siècles

Jan Gawron, Locators of the settlements under Wallachian law in the Sambor starosty in XVth and XVIth c. Territorial, ethnic and social origins

XXVII numer czasopisma "Balcanica Posnaniensia" zawiera publikacje podsumowujące badania grantowe.m: 

Numer ukaże się pod koniec lipca 2021 r.

W numerza znajdą się następujące artykuły:

Dana Caciur, The Morlachs of Dalmatia during the 15th and 16th century. A Venetian perspective

Ilona Czamańska, Obszar zamieszkiwania, status prawny i kierunki aktywności gospodarczej Wołochów/Vlachów w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej

Jarosław Dudek, Własi w Bizancjum – do początku XI w.

Ryszard Grzesik, Wołosi na Węgrzech

Grzegorz Jawor, Migracje ludności wiejskiej na pograniczu polsko-mołdawskim w XVI wieku  

Tomasz Klimkowski, Współczesne języki wołoskie

Justyna Kłapyta, Związki tradycyjnej muzyki wokalnej Wołochów między Karpatami a Bałkanami w kontekście historycznych migracji wołoskich

Piotr Kłapyta, Klimatyczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa na prawie wołoskim w Karpatach Zachodnich na przełomie XV i XVI wieku na przykładzie Podtatrza.

Anna Kotłowska, Problematyka wołoska w twórczości Jerzego Akropolitesa 

Mirosław Leszka, Kirił Marinow,   Wołosi w średniowiecznej Bułgarii w badaniach uczonych bułgarskich (XX–XXI w.)

Nikola Minow, The Vlachs in Macedonia in the 19th and 20th centuries

Ewa Nowicka, Arumuni/Wlasi w Grecji: polityka i tożsamość

Jędrzej Paszkiewicz, Wołosi na współczesnych Bałkanach (XX–XXI w.) Przejawy odrębności i asymilacji

Marko Pijović, Late Medieval Vlachs in the Western Balkans: Orality, Society and the Limits of Collective Identities

Wojciech Sajkowski, Społeczności wołoskie obszaru Triplex Confinium w perspektywie francuskiej

Pozostałe publikacje:

Ilona Czamańska, Problem języka Wołochów/Vlachów bałkańskich [w:] Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe, red. H. Krasowska, M. Pokrzyńska, E. Wróblewska-Trochimiuk, Warszawa - Zielona Góra - Piła 2020, s. 33-54.