Literatura naukowa

 

Augustyn M., „Przyczynek do badań nad osadnictwem dorzecza górnego Sanu, Strwiąża i Wiaru, "Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku", 1993, nr 31.

Augustyn M., Zarys dziejów nadleśnictwa Berehy do 1951 r., "Bieszczad", 2001, nr 17, s. 173-194.

Bębynek W., Starostwo muszyńskie, własność biskupa krakowskiego. "Przewodnik Naukowy i Literacki", dodatek do "Gazery Lwowskiej", 1914, t. 42.

Budzyński Z., 1990, Sieć parafialna prawosławnej diecezji w przemyskiej na przełomie XV i XVI wieku. Próba rekonstrukcji na podstawie rejestrów podatkowych ziemi przemyskiej i sanockiej [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, Stępień S. (red.), Przemyśl 1990.

Chłapowski K., Żytkowicz H.(red.),Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565, Warszawa-Łódź, 1992, cz. 1.

Czajka S., Ochotnica. Dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986, Jelenia Góra 1987.

Czajkowski J., Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, J. Czajkowski (red.), cz. 1, Rzeszów 1995, s. 27 - 166.

Czajkowski J., Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok 1999.

Czarnecki W., Przemiany sieci osadniczej w ziemi chełmskiej od 1511 roku do końca XVI wieku, "Rocznik Chełmski", 2000, t. 6.

Czarnecki W., Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w latach 1451-1510, "Rocznik Chełmski", 1999, t. 5.

Czarnecki W., Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV do połowy XV wieku, " Rocznik Chełmski", t. 3: 1997.

Czopek B., Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego Państwa Polskiego), Wrocław, 1988.

Długopolski E., 1914-1921, Przywileje sołtysów podhalańskich, "Rocznik Podhalański", nr 1.

Dobrowolska M., Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu, Kraków 1985.

Dobrowolski K.,  Migracje wołoskie na ziemiach polskich, Lwów 1930.

Dobrowolski K., Studia nad kulturą pasterską w Karpatach północnych. Typologia wędrówek pasterskich od XIV-XX wieku, "Wierchy", 1960. R. 29.

Fastnacht A., Działy Leska oraz dóbr leskich i bachowskich z roku 1580, "Rocznik Sanocki" 1979, t. IV.

Fastnacht A., Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340 - 1650, Sanok, 2007.

Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, Brzozów-Kraków 1991-2002.

Gil A.,  Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999.

Gruševski  M. (red.),   Opisi korolivŝїn v rus'kih zemlȃh XVI viku:  Lŭstraciї zemel' holms'koї, belz'koї i lvivs'koї , pod red.:, Lvi, 1900, t. 3.

Gruševski M. (red. nauk.), Opisi korolivŝїn v rus'kih zemlȃh XVI viku, L'viv 1897, t. 2.

Guldescu, S., The Croatian-Slavonian Kingdom, 1526–1792, Paris-Hague 1970.

Horvat, J., Politička povijest Hrvatske, Zagreb 1936.

Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII wieku, Wrocław 1991.

Jawor G., Elity osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie (na przykładzie wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX wieku), "Średniowiecze Polskie i Powszechne", t. 3(7).

Jawor G., Imigranci ruscy i wołoscy we wsiach województwa lubelskiego w późnym średniowieczu, "Annales UMCS", sectio F, vol. 43/44: 1988-1989.

Jawor G., Imigranci ruscy i wołoscy we wsiach województwa lubelskiego w późnym średniowieczu, „Annales UMCS”, sectio F. Historia, vol. XLIII/XLIV: 1988-1989, (druk:) 1991, s. 7-20.

Jawor G., Ius Valachicum în Polonia medievala. Partea I: tribunalele valahe numite strunga sau zbory / Ius Valachicum dans la Pologne médiévale. Partie I: les tribunaux valaques dits strungi ou zbory, "Istros", 2014, nr XX.

Jawor G. Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin, 2000.

Jawor G., Strungi i zbory. Instytucje organizacji społecznej wsi na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1997, R. XLV, nr 2, s. 179-186.

Jawor G., Szczygieł R., Pogranicze Słowiańszczyzny zachodniej i wschodniej w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, [w:] Geograficzne problemy pogranicza Europy zachodniej i wschodniej, Henryk Maruszczak i Zdzisław Michalczyk, Lublin 2004.

Jawor G., Wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi Czerwonej na przełomie XIV/XV w. [w:] Central’na ì shìdna Êvropa v XV – XVIII stolìttâh: Pitannâ socсìal’no – ekonomìčno ta polìtiпоčnoї ìstorìї, Zaškìl’nâk L., Кrikun M. (red.), L’viv,1998, s. 87 – 94

Jawor G., Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV-XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich, „Annales UMCS”, sectio F. Historia, 1997/1998, vol. LII/LIII, s. 53-65.

Jawor G.,Le pastoralisme valaque dans les Carpates Polonaises au XVème et XVIème siècle (l'exemple de Bieszczady), „Banatica”, 2014, t. 24, II, s. 151-166.

Jawor G.,Le pastoralisme valaque dans les Carpates Polonaises au XVème et XVIème siècle (l'exemple de Bieszczady), „Banatica”, 2014, t. 24, II, s. 151-166.

J. T. L (Lubomirski), Północno-wschodnie wołoskie osady, "Biblioteka Warszawska", 1855: 4, s. 1-56.

Kadlec K., Valaši a valasške právo v zemích slovanských a uherských. S uvodem podavajicim prehled theorii o vzniku rumunského národa. Praha 1916.

Kadlec K., Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských. S uvodem podavajicim prehled theorii o vzniku rumunského národa, Praha 1916.

K. Kaser, Uvod, [w:] Popis Like i Krbave 1712. godine: obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj, red. K. Kaser, H. Grandits, S. Gruber, Zagreb 2003.

Kawałko M. J., Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531-1869, Lublin, 2011.

Kiryk F., Tylicz [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, Czajkowski J. (red.), Sanok 1995,  cz. 1.

Księgi sądowe wiejskie., Ulanowski B. (ed.), Kraków 1921, t. 2.

Kumor B., 1999, Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w Kluczu Muszyńskim Biskupstwa Krakowskiego, "Rocznik Sądecki", R. XXIV.

Kuraś S.(red.) Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Warszawa 1983.

Kuraś S., Osadnictwo i zagadnienia wiejskie w Gorlickiem do połowy XVI w. [w:] Nad rzeka Ropą. Szkice historyczne, Kraków 1968.

Lubomirski Jan Tadeusz] J. T. L., Północno – wschodnie wołoskie osady, „Biblioteka Warszawska”, 1855,  t. 4.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, Małecki J. (wyd.), Warszawa 1962-1964, cz. 1-2.

Makarski W., Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin 1999.

Manikowska H., Więź narodowa i państwowa [w:] Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., B. Geremek (red.), Warszawa 1997.

Mietkowski J., 1964, Olszówka, wieś beskidzka i jej dawne dzieje, "Wierchy", t. 33.

Morawski Sz., Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskim, Kraków 1865, t. 2.

Nowicka E., Wrona A., Regionalizm czy nowa etniczność. Wieś podhalańska w XXI wieku, Kraków 2015.

Perzanowski Z., Przegląd najstarszych dziejów osad wiejskich regionu krośnieńskiego [w:] Krosno. Z dziejów miasta i regionu, Garbacik J. (red.), Kraków 1973, t. II, s. 385-418.

Piekosiński F. (wyd.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski, Kraków 1876-1886, t. 1-4.

Pieradzka K., Na szlakach Łemkowszczyzny, Kraków 1939.

Płaza S., 1968, Sołectwa w powiecie sądecko-czchowskim w. XIII-XVIII, "Rocznik Sądecki", t. IX.

Półćwiartek J., Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XV-XVIII wieku, Warszawa, 1972.

Sarna W., Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908.

Sobieski W., Archiwum Jana Zamoyskiego, Warszawa 1904.

Sochacka A., Szczygieł R., Wojciechowski S.,   Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, Warszawa 1986, t. 4.

Stadnicki A., O wsiach tak zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat, (wstęp i dokumenty), Lwów 1848.

Stamirski H., Rozmieszczenie punktów osadniczych Sądeczyzny w czasie (do r. 1572) i w przestrzeni, "Rocznik Sądecki", 1965, T. 6.

Stworzyński M., Opisanie historyczno-statystyczne dóbr Ordynacji Zamojskiej, 1834, rkps w: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskich, sygn. 1815.

Sulimierski F., Walewski W. (red.), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1914, t. 1-14.

Syty S., Starostwo zamechskie w średniowieczu. W: Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane prof. dr. Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Marek Mądzik i Adam A. Witusik, Lublin 2004.

Szczygieł R., Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin, 1989.

Truszkowski W.,  Studia socjolingwistyczne z dialektologii rumuńskiej. Na materiale wsi Dragus w Siedmiogrodzie rumuńskim w konfrontacji z polska gwarą wsi Ochotnica Dolna w Gorcach, Kraków 1992.

Włodek L., Zarys dziejów Birczy, Przemyśl 1981.

Wołosi - Akti sela Odrehovi, wyd. M. Kernic’kij, O. A. Kupčins’kij, Kiiv 1970.

Wójcik A., Gładysze pionierzy osadnictwa na Pogórzu, Gorlice 1948.

Wyciągi z najstarszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, Helcel A. Z. (red.), Kraków 1870, t. 2.

Wyrostek L., Ród Dragów - Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 1932, t. 11.

Wyrozumski  J., Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu, Warszawa - Kraków, 1972.

Грабовецький В., Нариси історії Прикарпаття, Івано-Франківськ, 1992-1995.

Томенчук Б.П., Клапчук М.И., Арсеныч П.И. Разведки на юго-западном пограничье Руси, "Археологические открытия 1978 года", 1979,  с. 413 – 414.