Warsztatami w Łopusznej, Istebnej i Roznovie na Morawach (24 IV – 2 V 2015 r.) rozpoczął się projekt badawczy „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe” realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Ilony Czamańskiej (Zakład Bałkanistyki, Instytut Historii UAM). Projekt realizowany jest  w ramach III edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a jego głównym celem jest stworzenie jak najkompletniejszej mapy osadnictwa wołoskiego w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Realizacja tego zadania przyczyni się do poszerzenia i uporządkowania informacji dotyczących kierunków migracji wołoskich, ustalenia rzeczywistej skali osadnictwa wołoskiego na badanym obszarze, a także lepszemu zrozumieniu bogactwa wołoskiej kultury. W warsztatach inaugurujących prace badawcze wzięli udział uczestnicy grantu z ośrodków naukowych w Polsce, a także  współpracownicy z organizacji pozarządowych i naukowych ośrodków zagranicznych. Spotkanie było okazją nie tylko dyskusji natury organizacyjnej  (podział zadań badawczych, omówienie harmonogramu projektu), ale również do wysłuchania prelekcji i naukowych dyskusji dotyczących tematyki wołoskiej, a także do pierwszych badań terenowych. Część warsztatów została połączona z obchodami  I Zjazdu Karpackiego, a także z inauguracją redyku –tradycyjnej wędrówki pasterzy ze stadami owiec. Wydarzenia te umożliwiły naoczną obserwację elementów wciąż żywej wołoskiej tradycji pasterskiej, która wpisana jest w kulturę całego obszaru Karpat. . Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy ze Związkiem Podhalan i Polskim Towarzystwem 'Pasterstwo Transhumancyjne'.