Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Brzegi


Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta położona w starostwie nowotarskim osada istniała już na przełomie XVI i XVII w., skoro między innymi o jej teren toczono w latach 1589-1625 spór z Jerzym Polocskay. Ostatecznie starosta nowotarski Stanisław Witowski przejął te obszary zbrojnie i usunął stąd kolonistów węgierskich (Rafacz, 1935, 254-255). Osadę wymieniono w dekrecie referendarskim z 1630 r., mającym położyć kres sporom między ludnością starostwa nowotarskiego a dopuszczającym się licznych nadużyć starostą Mikołajem Komorowskim. Określono ściśle wysokość danin pasterskich i związanych z wykonywaniem tego zajęcia, świadczonych powszechnie przez mieszkańcow wsi wchodzących w skład starostwa, w tym Brzegów - typowych dla prawa wołoskiego (SPPP XII, nr 7441).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa