Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Lavočne (Ławoczne)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


Лавочне

Ludność — skład etniczny


Ukraińcy, Wołosi (?)

Język


Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada w dobrach księcia Konstantego Ostrogskiego powstała na mocy wspólnego z wsią Oporzec przywileju, wydanego w 1591 r. dla Fedki, Wasyla, Kużmy i Prokopa Mańkowiczów, poddanych księcia. Znamy ten dokument jedynie z wadliwego tłumaczenia polskiego. W zamian za trudy włożone w lokację uzyskali oni sołectwo, składające sie z 2 łanów " na Oporze" i 1 1/2 łanu "na Ławocznym", prawo do budowy młynków, foluszy, stępów i karczem. Na potrzeby cerkwii pop Wasyl Sołopowicz otrzymał 1 1/2 łanu "na Oporze" i 1 łan "na Ławocznym". Osadnicy, którzy przybędą do tych wsi otrzymali 24 lata wolnizny od wszelkich powinności, w tym dani z owiec. Po jej upływie z każdej roli będą płacić po 4 grzywny czynszu oraz uiszczać daniny tak jak to czynią mieszkańcy innych wsi należących do Ostrogskich. Swoim sołtysom mieli odrabiać 5 dni pańszczyzny i tłoki, składać daniny zwane kolendami, w kołaczach, kogutach i jajkach. Sołtysi co roku powinni dawać swoim panom po 10 serów wołoskich, 30 dużych pstrągów, pełnić powinności tak, jak to czynią inni sołtysi (Wagilewicz, 1857, 44) 

           

Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa