Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bańska Niżna


Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVI wiek

Nazewnictwo


Nazwa osady pochodzi od biegnacej tędy drogi do kopalń (bań) - SHGWK I, 20.

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada położona w starostwie nowotarskim powstała przy drodze w Tatry, prowadzącej do kopalń, niedługo przed 1564 r. (SHGWK I, 20). W dekrecie referendarskim z 1630 r., mającym położyc kres sporom między ludnością starostwa nowotarskiego a dopuszczającym sie licznych nadużyć starostą Mikołajem Komorowskim, określono ściśle wysokość danin pasterskich, świadczonych powszechnie przez mieszkańcow Bańskiej. Obowiązek uiszczania dani baraniej rozciągał się na wszystkich wypasających owce i kozy. Jej wysokość ustalono na piętnastego łoszaka(tegorocznego barana) rocznie, a w trzecim roku od 100 owiec jeszcze jednego barana trzyletniego. Dań ta powinna byc składana około 27 listopada. Można ją było zamienić na opłatę w pieniądzu. Ponadto co trzy lata pasterze mieli dawać ser tak duży, jaki może byc zrobiony z jednorazowego udoju 100 owiec. Zamiast niego mogli dawać grudę szałaśniczą - ser młody, sporządzony z jednorazowego udoju wszystkich owiec jakie znajdowały sie w szałasie (Falniowska-Gradowska, 1997, s. 111; SPPP XII, nr 7441).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa