Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Biłky


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek, XV wiek

Nazewnictwo


Білки, Bilki, Bilkî, Bylke 

Ludność — skład etniczny


Węgrzy, Wołosi, Rusini-Ukraińcy

Język


Węgierski, Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Oprócz wsi wołoskich Krajny Berezskiej i Chustskiej wschodnich żup Królestwa Węgierskiego, w źródłach odnotowane są też inne osady, związane z pobytem Wołochów i ich prawem w XVI - XV ww. Na przykład, wzminakowane po raz pierwszy od 1338 r. Biłky, należący według rozkazu króla Karola Roberta, wołochowi Karachun - woywoda de Bylke (Mihályi, 1900: 17). Właściciel dostał potwierdzenie na wieś w 1343 r., o czym świadczy dypłom króla Ludwika I "Koraczynem de Bylke eandem possessionem Bylke (in Comitatu) de Beregh exixtentem dimisimus et permisimus tenere et habere ea" (Mihályi, 1900: 20) Od XIV w. gospodarami wsi odnotowane też możni Gorzó, Lipcsey oraz Ilosvay (Тиводар, 1994: 451, 456). 8 kwietnia i 22 września 1380 r. w kilku dokumentach królowej Elżniety wzmiankowane są Wołosi Valentin fily Karachan, Iohannis et Dragus filii Saracheni ac Elye fily Nicolai de Bylke (Mihályi, 1900: 75-76).

Źródła do dziejów miejscowości


Mihályi, 1900: 17-20, 75-76.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa