Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Berezowo


Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Березово, Berezna

Ludność — skład etniczny


Węgrzy, Rusini-Ukraińcy, Wołosi

Język


Węgierski, Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Comitatus Maramarosiensis od połowy XIV w. lączył liczne grupy obcych przesiedleńców, przede wszystkim - Wołochów. Tereny osady Berezowo, po raz pierwszy wzmiankowanej w źródłach 1415 r., wraz z blisko położonymi Dragowym oraz wysuniętymi na połudień osadami wołoskimi Sołotwynem, Tereswą, Busztynem oraz licznymi innymi blisko położynymi wsiami byli terenem zagospodarowania wołoskiego i lokacji osad na prawie wołoskim od połowy XIV wieku. Centrum urzędniczy tych terenów lokowany został podobno jak w Siedmiogrodzie, w zamku Chusta. Utworzyła się Chustska Krajńa (Тиводар, 1994: 447).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Są niepotwierdzone wiadomości o możliwym istnieniu wsi z czasów wędrówki węgrów pod koniec IX w. 

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa