Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Dragowo


Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Драгово, Kövesliget

Ludność — skład etniczny


Węgrzy, Rusini-Ukraińcy, Wołosi

Język


Węgierski, Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Comitatus Maramarosiensis od połowy XIV w. lączył liczne grupy obcych przesiedleńców, przede wszystkim - Wołochów. Tereny osady Dragowo, po raz pierwszy wzmiankowanej w źródłach około połowy XIV w., wraz z wysuniętymi na połudień osadami wołoskimi Sołotwynem, Tereswą, Busztynem oraz licznymi innymi blisko położynymi wsiami byli terenem zagospodarowania wołoskiego i lokacji osad na prawie wołoskim od połowy XIV wieku. Centrum urzędniczy tych terenów lokowany został podobno jak w Siedmiogrodzie, w zamku Chusta, który w 1329 r. za liczne zasługi dostał wołoski knez Dragosz i Walk. Braci osiedlili się w Dragowie, nazwa którego chyba pochodzi od założyciela. Ale po kilku zamachach stanu zostali wyprowadzone z zamku i swoich osad do Siedmiogrodzia. Po nim Dragowo dostali od króla inne braci wołoskiego pochodzenia z rodu Balk w 1403 r. (Тиводар, 1994: 447).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa