Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bedewla


Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Bedewla, Bedeuhaza, Бедевля

Ludność — skład etniczny


Węgrzy, Rusini-Ukraińcy, Wołosi

Język


Węgierski, Rusińsko-Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Comitatus Maramarosiensis od połowy XIV w. lączył liczne grupy obcych przesiedleńców, przede wszystkim - Wołochów. Wieś Bedewla wraz z Sołotwynem, Tereswą oraz licznymi innymi blisko położynymi osadami byli terenem zagospodarowania wołoskiego i lokacji osad na prawie wołoskim od połowy XIV wieku. Centrum urzędniczy tych terenów lokowany został podobno jak w Siedmiogrodzie, w zamku Chusta (Тиводар, 1994: 447). W jednym z dokumentów króla Karola Roberta z r. 1336 r. czytamy, że doszło "...ad reambulandam quandam possessionem Dragh et Dragus Volahorum et serviencium ipsius Domini nostri Regis Bedeuhaza vocata in districtu Maramarosiensi existentem". Wzmiankowane Wołosi przybyli ze swoim prawem "ipsorum Ius" (Mihályi, 1900: 13-14). O wołochach de Bedeuhaza znamy też z dypłomu królowej Marii z roku 1385 (Mihályi, 1900: 85).

Źródła do dziejów miejscowości


Mihályi, 1900: 13-16, 85.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa