Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Apsza


Kategorie: miejscowość historyczna (nieistniejąca), osady z elementami prawa wołoskiego, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Apszi, Нижня Апша, Alsówapsa 

Ludność — skład etniczny


Rusini-Ukraińcy, Wołosi

Język


Rusiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Pod koniec XIV w. do tej miejscowości (teraz - możliwe miasteczko Apsza Dolna, Апша Нижня) przybyli wołosi z okolic Braszowa, pewnie założyciele wołoskiego rodu Soplonice, Nan, Stan, Tiwodar, Mihali oraz Dan (Тиводар, 1994: 446). Możliwość osadnictwa wołoskiego tej miejscowości całkiem potwierdza charakter oraz wołoskie blisko położonych osad, naprzykład Tereswy, Huzyumezeu i in., odnotowany nieco wcześniej (Mihály, 1900: 69-70). O wołoskiej wiosce Also Vapsa dowiadujemy się z dokumetu króla węgierskiego Zygmunta I 25 listopada 1387 r. (Mihály, 1900: 87).

Źródła do dziejów miejscowości


Mihály, 1900: 69-70, 87.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa