Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bruvno


Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Serbscy wlasi - w roku 1701 było to 50 rodzin, w roku 1712 było to 45 rodzin.


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia/ Popis zemalja i ljudi obje grofovije Like i Krbave, oprac. K. Kaser, Zagreb 2003.

Historia miejscowości


Od roku 1701 w miejscowości osiedlane są rodziny wołoskie w związku z akcją osadniczą na terenie  Liki i Krbawy. Osada znajdowała się w kapetanjii z siedzibą w Udbinie (Kaser 2003: 19).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa