Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Agios Germanos


Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Agios Germanos/Άγιος Γερμανός

mac.  Герман/German

Ludność — skład etniczny


Aromanie, Grecy, Bułgarzy, Albańczycy

W okolicach wioski, od maja do października, do dziś wypasają stada owiec Karakaczanie.

Język


aromański, grecki, bułgarski, albański

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


1. Cerkiew z XI w., pokryta freskami

2. Cerkiew św. Atanazego z XVIII w.

3. Cerkiew z XX w.

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa