Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bliščivodi (Błyszczywody)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Nazewnictwo


[GJ] W XV w. osada nosiła nazwę Blisczewoda lub Bliscziwodi (Szyszka 2016, 393). [GJ]

Ludność — skład etniczny
Język
Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


[GJ] Ta położona w okolicach Żółkwi osada królewska w źródłach pojawiła się w 1420 r. (Szyszka 2016, 393). Jej mieszkańcy w 1444 r. określani byli jako homini regales i przed sądem stawali razem z mieszkańcami wołoskiego Smerekowa jako odkaźcy w sprawach o reklinację z prawa wołoskiego (AGZ XIV, nr 1026). Wydaje sie że ich służebności polegać mogły na pilnowaniu lasów królewskich, skoro w tym samym czasie mieszkańcem osady był Rostuk Kostuk gayownik (AGZ XIV, nr 1214). W Błyszczywodach zajmowano się pasterstwem, w 1454 r. odnotowano pochodzącego z tej wsi pasterza Stanisława (AGZ XIV, nr 3448). [GJ]  


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa