Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Radruż


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Nazewnictwo


W lustracji z 1564-65 r. występuje jako Radrus (Opisi korolivŝїn, 1900: 266).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada notowana począwszy od 1444 r. W 1545 r. miała się rządzić prawem ruskim ale w lustracji z lat 1564-65 pojawiła się  dwudzieszczyzna od owiec uiszczona w postaci 12 baranów, co odpowiada stadu liczącemu około 240 owiec. Występowanie tej daniny świadczy o przynajmniej pośrednim wpływie prawa wołoskiego na ustrój społeczno-gospodarczy Radruża (Jawor, 2000: 79; Janeczek, 1991: 153; Opisi korolivŝїn, 1900: 266-268). Jednocześnie wieś zamieszkiwali chłopi "pociężni", typowi dla prawa ruskiego. 

Źródła do dziejów miejscowości


Opisi korolivŝїn, 1900: 266

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


W lustracji z lat 1564-1565 wzmiankowany pop ruski (Opisi korolivŝїn, 1900: 267).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa