Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Negìvcì (Niegowce)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek

NazewnictwoLudność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Potwierdzone źrodłowo funkcjonowanie na jej terenie prawa wołoskiego sięga 1490 r. Wówczas kasztelan lwowski Mikołaj z Chodczy uzyskał prawo przyjęcia do swoich dóbr chłopa Iwana zwanego Bab, pochodzącego: de iure walachico de villa Nyagowcze (AGZ XIX, nr 1456). Dalsze dzieje funkcjonowania prawa wołoskiego w Niegowcach-położonych na niestabilnym osadniczo terenie, niszczonym najazdami tatarskimi i mołdawskimi, nie jest znane.

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa