Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bitkìv (Bitków)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


W 1390 r. osadę zapisano jako Budkovo, którą J. Czajkowski (1999, 151) identyfikuje z Bitkowem. W XVI w. zapisywana z kolei jako Witków (ŹD XVIII/1, 169). 

Ludność — skład etniczny


Huculi, wołosi, ukraińcy

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


W 1390 r. król Władysław Jagiełło nadał słudze Dziurdziowi, pisanemu też jako: Jurij alias Dziordź-protoplaście rodziny Cucyłowskich hr. Sas wsie Cucyłów, Bitków i Przybyłów oraz pole Władyczyn w zamian za obowiązek służby wojskowej z kopią i 3 strzelcami (ZDM VI, nr 1573; Czajkowski, 1999, 151). Za tym nadaniem poszły przemiany prawne tych osad. W przypadku Bitkowa jego wołoski charakter prawny ujawnił sie dopiero w 1515 r. Wówczas podstawą zapłaconego z tej osady poboru były 2 łany kmiece oraz 100 owiec (ŹD XVIII/1, 169).           

Źródła do dziejów miejscowości


                            

Historia miejscowości


Właściciele tej miejscowości mogli jeszcze długo utrzymywać jakies więzi z Mołdawią, skoro wśród licznej rzeszy bojarów halickich uwolnionych przez króla Zygmunta Starego od podejrzenia o współprace z wojewodą wołoskim był Sienko Witowicki (AGAD, MK 24, 245).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa