Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Anton


Kategorie: Arumuni, współczesna Bułgaria

Nazewnictwo


Anton (bułg. Антон)

Ludność — skład etniczny


Bułgarzy, Aromanie

Język


Bułgarski, aromański

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa