Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Obidowa (wieś i okoliczne lasy)


Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Polska, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


W 1516 r. kasztelan wiślicki Jordan oznajmił kapitule krakowskiej, że za Myślenicami w lesie zwanym Obidowa zamierza lokować nowe wsie, aby w ten sposób ukrócić liczne kradzieże i rozboje, czynione przez Wołochów: ut furta et latrocinia, quae ibi ut plurimum a Valachis fieri consuerint, repellantur. Owe nowe osady zamierzał zasiedlić chrześcijanami (t.zn. katolikami), a nie przebywającymi w lasach Wołochami, zajmującymi się  przemocą, kradzieżami i grabieżą: christianos ibidem locari, ne per Valachos, qui ibi in silvis morantur, solitae insolentiae huiusmodi furtorum et praedorum exercerentur. (Dobrowolski, 1930: 10). Nie ulega raczej wątpliwości, że list kasztelana był odpowiedzią na zastrzeżenia kapituły co do idei lokowania w Małopolsce Wołochów, m. in ze względu na ich prawosławne wyznanie. Faktem pozostaje znacznie słabsze natężenie osadnictwa wołoskiego na zachód od starostwa bieckiego czy klucza muszyńskiego. W lokowanej w XVI w. wsi występowały elementy prawa wołoskiego, skoro wymieniono ją w dekrecie referendarskim z 1630 r., mającym położyć kres sporom między ludnością starostwa nowotarskiego a dopuszczającym się licznych nadużyć starostą Mikołajem Komorowskim. Określono ściśle wysokość danin pasterskich, świadczonych powszechnie przez mieszkańcow wsi wchodzących w skład starostwa, w tym Obidowej. Do ich obowiązków należało m. in. uiszczanie dani baraniej, dawanie serów i guń w sposób identyczny jak w Bańskiej Niżnej (patrz hasło). (SPPP XII, nr 7441).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa