Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Andrzejówka


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, współczesna Polska, XVI wiek

Nazewnictwo


W 1352 r. Ondrzeyowa, następnie obok współczesnej formy nazwy w 1629 r. pojawiła się Jędrzejowka (SHGWK I: 6; Czajkowski, 1999: 91).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada do 1391 r. należała do królewszczyzn, następnie stała się własnością biskupstwa krakowskiego. W 1352 r. Maciej i Michał, zapewne Polacy, otrzymali przywilej na lokowanie Andrzejówki na prawie niemieckim. Już wówczas prowadzono tam hodowlę owiec, skoro na jej potrzeby przeznaczono jedno łanową skotnicę. Niedostatki źródłowe powodują brak możliwości określenia nawet przybliżonego czasu przybycia w jej granice Wołochów. W 1575 r. mieszkaniec tej wsi Hawryło Juraszek otrzymał przywilej na lokowanie (na prawie wołoskim) wsi Żegiestów (SHGWK I: 6; Czajkowski, 1999: 81; Bębynek, 1914: 523).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa