Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Babice


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, współczesna Polska, XV wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Polacy,  Łemkowie

Język


polski, łemkowski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada po raz pierwszy notowana w 1471 r., powstała zapewne kilka lat przed tą datą (Syty, 2004: 98). Jej wołoski charakter prawny jednoznacznie potwierdza lustracja z 1565 r. Zamieszkiwało w niej wówczas 20 kmieci osadzonych na półłankach, na prawie wołoskim. Nie płacili czynszów od dzierżonej ziemi, a od posiadanego bydła. Zamiast serów i popręgów uiszczali czynsz w pieniądzu, zaś dwudzieszczyznę w baranach. Cześć z nich zajmowała się również bartnictwem, we wsi znajdowała się karczma. Niedługo przed 1565 r. mieszkańcy tej osady założyli miejscowość Różaniec (Opisi korolivŝїn, 1897: 217-218; LWR II: 226-227). 

Źródła do dziejów miejscowości


Opisi korolivŝїn , 1897: 217-218; LWR II: 226-227.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


W lustracji z 1565 r. wzmiankowany pop ruski (LWR II: 226).

Ewa Kocój: 1. Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej, wybudowana przez cieślę Kozubala z okolic Krosna w 1839 lub 1840 roku, na miejscu starszej drewnianej. Orientowana, zrębowa, pokryta obecnie szalowanymi deskami, jednoprzestrzenna, nakryta dachem kalenicowym. Nad nawą wieża ośmioboczna. Wewnątrz pokryta polichromią, obecnie w b. złym stanie.

Od 1947 roku popadała w ruinę. Dawne wyposażenie zostało zdemontowane ok. 1970 roku i przewiezione do Muzeum-Zamku w Łańcucie. Ikony znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1840r.EK-koniec

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa