Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bobostica


Kategorie: Pindus

Nazewnictwo


Bobostica (albański: Boboshtice) wieś arumuńska 6km od Korczy, we wschodniej Albanii.

Ludność — skład etniczny


 Ludność prawie wyłącznie arumuńska.

Język


Powszechna znajomość języka rumuńskiego w użyciu codziennym oraz państwowego albańskiego.

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Badania terenowe

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


We wsi znajduje się cerkiew, w której odbywają się nabożeństwa z udziałem ludności arumuńskiej i słowiańskiej wyznania prawosławnego. W dniu 15 sierpnia obchodzone jest uroczyście święto Zaśnięcia Matki Boskiej, połączone z ogromnym piknikiem na wzgórzu koło cerkwi. W obrzędach biorą udział obok zawsze prawosławnych  Arumunów również prawosławni Macedończycy (miejscowa ludność słowiańska).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa