Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Drugoševina


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), pasterstwo, Wołosi, współczesna Serbia, XVI wiek

Nazewnictwo


Drugoševina

Ludność — skład etniczny


Wołosi

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


przed 1571, wieś wołoska

Źródła do dziejów miejscowości


Opširni popis prizrenskog sandžaka iz 1571. godine, obr. Katić Tatjana, Beograd 2010, s. 515.

Historia miejscowości


W 1571 r. wieś liczyła 16 domów. Mieszkańcy płacili podatek wołoski 100 akczy  od domu 

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa