Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Dobrinje


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Wołosi, współczesna Serbia, XVI wiek

Nazewnictwo


Dobrinje

Ludność — skład etniczny


Wołosi

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


przed 1571, wieś wołoska

Źródła do dziejów miejscowości


Opširni popis prizrenskog sandžaka iz 1571. godine, obr. Katić Tatjana, Beograd 2010, s. 452. 

Historia miejscowości


W defterze z 1571 r. wieś wołoska. Liczyła 30 domów. Mieszkańcy płacili podatek wołoski 100 akczy  od domu

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa