Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Divoselo


Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Rok 1696 - 28 rodzin nowoochrzczonych Muzułmanów,  34 rodziny chorwackie

Rok 1701 - 16 rodzin nowoochrzczonych Muzułmanów, 20 rodzin chorwackich, 30 rodzin wołoskich 

Rok 1712 - 8 rodzin nowoochrzczonych Muzułmanów, 54 rodzin chorwackich, 53 rodziny wołoskie.

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


W ramach kolonizacji wojskowej, która nastąpiła po przejęciu Liki z rąk tureckich i wcieleniu jej do Imperium Habsburskiego na przełomie XVII i XVIII w. osiedlono w wyludnionej przez działania wojenne wsi ludność wołoską. W 1701 r. we wsi mieszkało30 rodzina wołoskich. W roku 1712 wieś liczyła już 54 rodziny chorwackie i 53 wołoskie (Kaser 2003: 19).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa