Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Mutilić


Kategorie: osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia/ Popis zemalja i ljudi obje grofovije Like i Krbave, oprac. K. Kaser, Zagreb 2003.

Historia miejscowości


 Po 1701 r.  w miejscowości osiedlane są rodziny wołoskie w związku z akcją osadniczą na terenie  Liki i Krbawy. W 1712 r. miejscowość zamieszkiwało 96 rodzin wołoskich (Kaser 2003: 19).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa