Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Rabrovo


Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Bułgaria

Nazewnictwo


Rabrovo

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa