Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bacevo


Kategorie: Arumuni

Nazewnictwo


Bacevo/Бачево

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa