Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Amaranto


Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Amaranto (gr. Αμάραντο), do 1928 roku Vendista (gr. Βένδιστα). Zmiana nazwy: 12.03.1928 (Φ.Ε.Κ. 81/1928) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 668].

Nazewnictwo miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie – alfabet łaciński, nowogrecki, cyrylica):

Nevodi (Vendista) [Papahagi 1905, 168].

Vendista [Αυστριακός Χάρτης 1914; Heuzey 1858, 121].

Vendista (Nevoden) [Weigand 1895, 205, 318].

Αμάραντο (Amaranto) [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 63].

Αμάραντον (Amaranton), dawniej Βενδίστα (Vendista) [Λεξικόν Οικισμών 1974, 187].

Αμάραντος (Βεντίστα) (Amarantos/Ventista) [Ζούκας - Φώλιας 1996, 150].

Βένδιστα  (Vendista) [Χάρτης Κοντογόνη 1912; Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 20].

Βεντίστα (Ventista) [Επιτελικό Γραφείο 1880, 200; Χουλιαράκης 1974, 242].

Βεντίσταν (Ventistan) [Αραβαντινός 1905, 51].

Βιντίστα lub Βέντιστα lub Νουβόντε (Vintsitsa/Venista/Nouvonte) [Κουκούδης, 79, 131].

Ludność — skład etniczny


Grecy, Wołosi

Język


Nowogrecki, wołoski (w zaniku)

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Na początku XIX wieku wieś opuściły rodziny muzułmanów wołoskiego pochodzenia, wcześniej sprzedając swoje gospodarstwa miejscowym rodom [Κουκούδης, 79, 131].

Pod koniec XIX wieku wieś zamieszkiwało 800 mieszkańców – Arumunów (160 rodzin)  [Weigand 1895, 205, 318; Επιτελικό Γραφείο 1880, 200]. Według danych władz z 1896 roku 799 osób [Χουλιαράκης 1974, 242].

Lata dwudzieste XX wieku 605 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 20].

Lata siedemdziesiąte XX wieku – 316 mieszkańców [Λεξικόν Οικισμών 1974, 187].

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku – zimą we wsi mieszkało 80 osób, latem ponad 750. Blisko 40 mieszkańców utrzymywało się z wyrębu lasu [Ζούκας - Φώλιας 1996, 150].

2001 rok 330 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 63].

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa