Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Elafi


Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Elafi (gr. Ελάφι), do 1955 roku Louzestion (gr. Λουζέστιον)

 Nazewnictwo miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie – alfabet łaciński, nowogrecki, cyrylica):

Loujeshti [Papahagi 1905, 168].

Lužešti [Αυστριακός Χάρτης 1914; Weigand 1895, 318].

Ελάφι (Elafi) [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 210].

Ελάφιον (Elafion) [Λεξικόν Οικισμών 1974, 220].

Λιζιέστε lub Λουζέστι (Lizieste/Louzesti) [Κουκούδης, 79, 91].

Λουζέστη (Louzesti) [Χουλιαράκης 1974, 242; Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 64].

Ludność — skład etniczny


Wołosi, Grecy

Język


Nowogrecki, wołoski (w zaniku)

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Wieś położona na wysokości 600 metrów n.p.m.

Jak wynika z dokumentacji klasztoru Monis Varlaam z Meteorów, wieś istniała w X wieku [Κουκούδης, 79, 91].

Pod koniec XIX wieku wieś zamieszkiwało 250 Arumunów [Weigand 1895, 318], natomiast według danych władz z 1896, tylko 76 osób [Χουλιαράκης 1974, 242].

Lata dwudzieste XX wieku 104 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 64].

Lata siedemdziesiąte XX wieku – 292 mieszkańców [Λεξικόν Οικισμών 1974, 220].

2001 rok – 335 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 210].

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa