Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Rachinja (Rachynia)


Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


W 1395 r. król Władysław Jagiełło nadał swemu słudze Drahomirowi, być może protoplaście rodziny Dubrawskich hr. Sas (Wyrostek 1932, 87) i jego następcom wsie Duliby i Rachynia w powiecie stryjskim, w zamian za obowiązek służby wojskowej z jedną kopią i dwoma strzelcami (ZDM VI, nr 1606). Przekonanie o wołoskim pochodzeniu Drahomira oparte jest zarówno na charakterystycznym brzmieniu imienia tego bojara (Czajkowski, 1999, 152; Szyszka 2016, 373, 520), jak i możliwości związków z rodem Sasów. 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa