Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Baczyn


Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVI wiek, XVII wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta położona w starostwie lanckorońskim osada królewska posiada niewątpliwie średniowieczną metrykę istnienia, skoro wzmiankowana jest w 1446 r. (SHGWK II, 147). Można się jedynie domyślać, że jej pierwotna ludność rolnicza opuściła tę miejscowość, skoro w lustracji z 1564 r. Baczyn został określony jako villa nova, lokowana przed 10 laty a kmiecie korzystali jeszcze z okresu wolnizny (LWK I, 208). Jak wynika z inwentarza pochodzącego z 1646 r. we wsi zamieszkiwali kmiecie zobowiązani do odrabiania regularnej pańszczyzny w wymiarze tygodniowym-instytucji prawu wołoskiemu nieznanej, oraz do uiszczania czynszów i składania różnych danin (AVK XXV, 459). Być może w Baczynie zamieszkiwali pojedynczy pasterze, skoro osadę zaliczono wówczas do dużej grupy wsi, gdzie zajmowano się pasterstwem prowadzonym według zasad znanych prawu wołoskiemu (patrz hasło: Lanckorona). 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa