Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Babin


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, tereny wypasowe, współczesna Słowacja, XVI wiek

Nazewnictwo


W XVI i XVII w. osada zapisywana jako Babina, Babino, Babinowo, Babynowa (Semkowicz 1939, 422).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta położona w państwie orawskim osada pojawiła się w rejestrach zamkowych począwszy od 1565 r., chociaż ma średniowieczną metryke istnienia. Na jej terenie znajdowały się wtedy tylko 2 domy, zaś w 1588 r. 3 domostwa. Znaczny wzrost populacji nastąpił przed 1598, skoro wówczas uiszczano czynsze od 20 domów osadników. Mieszkańcy Babina swoje stada owiec (do 300 zwierząt) wypasali na terenach zwanych Pasieki albo Jaworowa. Nie ma pewności czy ta osada była wsią typowo wołoską, czy też pasterze stanowili jedynie dodatek do ludności rolniczej, rządzącej się prawem niemieckim. Zwraca uwagę, że miejscowi sołtysi określani są jako rychtary, zaś w osadach wołoskich to soltysi. Również osadników określano coloni rurales a nie coloni Valachales (Semkowicz 1939, 92, 97, 111-112, 131, 134-135).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa