Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Rabčice (Rabczyca)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Słowacja, XVI wiek

Nazewnictwo


W podejrzanej autentyczności dokumencie z 1616 r. występują jako Górne Rabczyce-Felseo Rabcice (Semkowicz 1932, 50-52).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Nie ulega wątpliwości, że ta należąca do zamku orawskiego osada powstała w 1616 r. Na mocy być może podrobionego dokumentu Jerzy Thurzo za trudy poniesione przy lokacji tej osady nadał jej sołtysowi Jakubowi Ramzie i czterem osadnikom wołoskim 16 lat wolnizny od wszelkich powinności. Po jej upływie osadnicy będą składać m. in. daninę w postaci owczej dwudzieszczyzny, ponadto po 4 barany, po 1 kunie, jałówce, 4 kapłony, 8 kur, 4 gęsi, 40 jajek, będą pracować przy reperacji zamku. Sołtys otrzymał dziedziczne sołectwo, na obszarze którego mógł  on lokować 2 osadników, zbudować młyn z 2 kamieniami i piłą tartaczną. W zamian miał dawać do zamku pół beczki wina i soli, płacić czynsze od młyna i piły, zimować konia, wykonywać powinności tak jak to czynili inni sołtysi (Semkowicz 1932, 50-52; Szczotka 1949, 372). Opis powinnosci mieszkańców tej miejscowości uściślono w urbarzu z 1619 r. (Semkowicz 1939, 118).  

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa