Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Rabča (Rabcza)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Słowacja, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Według źrodła internetowego ta należąca do zamku orawskiego miejscowość została lokowana w 1550 r., zaś T. M. Trajdos (1993, 14-17) datuje ją na 1558 r.  W 1578 r. zaliczono ją do osad wołoskich (Semkowicz 1939, 96). W 1608 r. Jerzy Thurzo nadał w tej wsi dziedziczne sołectwo Janowi Ramzie z Górnego Stepanowa, po ucieczce poprzedniego sołtysa Lazara. Sołtys Jan miał w tej miejscowości osadzić 5 nowych osadników wołoskich, ktorzy uzyskali dwa lata wolnizny, w tym od uiszczania owczej dziesięciny. Powinni także dawać do zamku po 4 barany, 5 skór kunich, jedno cielę, 15 kur, 5 gęsi, 50 jajek (Semkowicz 1932, 27-28; Szczotka 1949, 372). 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa