Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bela Palanka


Kategorie: współczesna Serbia

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Wieś wlaska w rejonie Negotinu, mieszkańcy należą do grupy Caranów.

Język


Znaczny stopień zachowania języka wlaskiego. 

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa