Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Lastìvcì (Laszkowce)


Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


W 1565 r. notowane jako Laskowicza lub Liaskowicza. Laszkowce położone były nad Zbruczem niedaleko jego ujścia do Dniestru, powyżej Chocimia (AJZR VII/2, 173-174; AHRP II).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


W 1565 r. w tej królewskiej osadzie w starostwie kamienieckim zamieszkiwało 26 charakterystycznych dla obyczaju ruskiego kmieci ("pociężnych" lub "tiahłych"). Nie uiszczali oni czynszów a odrabiali wysokie pańszczyzny: w lecie pracowali przy żniwach, zimą przez cały tydzień wozili drwa do zamku w Kamieńcu a w następnym tygodniu pracowali na swoich gospodarstwach. Wataman był od tych powinności zwolniony. Wszyscy, łącznie z popem, uiszczali dziesięciny od barci, ale także typowe dla prawa wołoskiego dwudzieszczyzny od wypasanych świń i owiec. W 1564 r. tej powinnosci nie świadczyli, gdyż owce im pozdychały (AJZR VII/2, 173-174). Ta informacja związana jest z jakąś epidemią, która wyniszczyła te zwierzęta na całym północnym łuku karpackim. 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa