Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Lanivcì (Łanowce)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


W lustracji z 1570 r. zapisana jako Laianowcze (Opisi korolivščin, 1903, 188). Nie wymieniono w niej osady Łanowce, która wówczas istniala i należała do starostwa skałeckiego. Z tej przyczyny obie te wsie uznaliśmy za identyczne.

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta osada była królewszczyzną w starostwie skałeckim. Obecność Wołochów w tej wsi sięga XV w., skoro w 1494 r. jednym z jej mieszkańów był: Ryczko Woloszin (AGAD, ASK 54, 19, 7v). W 1570 r. zamieszkiwało w niej  22 kmieci. Płacili czynsz  po 1 florenie, uiszczali daniny w owsie, kurach, jajkach, dziesięcinę od posiadanych barci,  powołowszczyznę. Brak informacji o wykonywaniu przez nich pańszczyzn na rzecz starostwa, instytucji prawu wołoskiemu nieznanej. We wsi rozwinięta była hodowla zwierząt. Z tego tytułu składali daninę (dwudzieszczyznę) od wypasu świń, których stado liczyło w sumie około 400 sztuk oraz typową dla prawa wołoskiego dwudzieszczyznę od owiec, w postaci baranów. W roku sporządzenia lustracji z tego tytułu uzyskano 37 baranów, co wskazuje na stado, liczące około 750 owiec. Do starosty trafiało 2/3 zwierząt, prawdopodobnie 1/3 przypadała pobierającemu daniny kniaziowi. Jest to normalna proporcja we wsiach wołoskich. W Łanowcach zamieszkiwało też 14 kmieci korzystających jeszcze z okresu wolnizny (do 1573 r.) wraz z popem (Opisi korolivščin, 1903, 188).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Pop wzmiankowany w 1570 r. jako korzystający jeszcze z okresu wolnizny  (Opisi korolivščin, 1903, 188).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa