Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Radostava (Radostów)


Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Białoruś, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada w starostwie ratneńskim pojawiła się w źródłach w 1483 r. Wspomniano wówczas o jej mieszkańcu Parchonie Domaniowiczu, ktory nabył ziemie w sąsiednim Powieciu (patrz haslo: Pavicce (Powiaty). W jednym z rękopisów lustracji z lat 1564-1565 zaliczono Radostów do "wsi wiotelskich", podległych prawu wołoskiemu: Wiothly wieś  z przyleglościami swemi. Ktora jest jako powiat osobny i ludzie tam wołoskiem prawem we wszystkich wsiach siedzą. Mimo tego poszczególni kmiecie użytkowali dworzyszcza, z których uiszczali opłaty w pieniądzu, daniny w naturze i wykonywali robocizny. Ich charakter świadczył o łączeniu gospodarki rolnej z leśną (zwłaszcza bartnictwo i myśliwstwo) i rybacką. Te powinności są typowe dla prawa ruskiego, zwłaszcza na terenach zapóźnionych gospodarczo, o słabo rozwiniętej gospodarce towarowo-pieniężnej (LWR I, 75-76). 
Patrz też hasło: Vetli (Wietły).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa