Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Biała Cerkiew


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Біла Церква

Fejéregyháza, Tiszafejéregyháza

Ludność — skład etniczny


Ukraińcy-Rusini, Węgrzy, Wołosi

Język


Ukraiński, węgierski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada wzmiankowana na kartach źródeł po raz pierwszy 1363 r., ale o Wołochach na jej terenie znamy z konfirmacji królewskiej Ludwika I od 11 sierpnia 1378 r., gdzie władca potwierdza, że wołosi, jak widać z imion, "Balk, Drag Iohannes fily condam Saaz woyvode" całkiem po prawu korzystają z "possessionum Kuhnya vocate et ad eam pertinencium, item Bochkoy, Feyreghaz, Tharaz et Botafalva vocatarum in Comitatu Maramorosiensi existecium" (Mihályi, 1900: 65). O tym że czytamy w kopii do konwentu Łełeskiego (Mihályi, 1900: 68). 

Źródła do dziejów miejscowości


Mihályi, 1900: 65-69.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa