Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Negova


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), współczesna Ukraina, XV wiek

Nazewnictwo


Negovo

Ludność — skład etniczny


Rusini-Ukraińcy, Wołosi, może też Węgrzy

Język


Rusiński-Ukraiński, może węgierski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


W jednym z dypłomów Konwentu Łełeskiego od 15 sierpnia 1419 r. nie istniająca chyba teraz possessionis Negova odnotowana na prawie wołoskim lub z poważnymi elementami tego prawa: "...medietatem praetectae possessionis Negova nuncupatae, penez fluvium Taraz vocatum in Comitatu Maramarosiensi adjacentem habitam, lineam videlicet ejusdem in qua usque ad haec tempora more Kenesiatus residenciam fecissent ... de jure ab antiquo spectantibus et pertinentibus dedissent" (Гаджега, 1931: 72).

Źródła do dziejów miejscowości


Mihályi, 1900: 240.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa