Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Baloteşti


Kategorie: Huculi, Karpaty, miejscowość historyczna (nieistniejąca), Wołosi, współczesna Rumunia, XV wiek

Nazewnictwo


Baloteşti, Balathafalva 


Ludność — skład etniczny


Węgrzy, Rumuni, Rusini-Ukraińcy, Huculi

Język


Węgierski, Rumuński, Rusiński, może huculske gwary

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Miejscowość chyba nie zachowała się do dziś, ale nazwa świadczy o zagospodarowaniu przez jej obywatele trudnych dla wypasów bydła terenów. O osadnictwie wołoskim tego kraju wiadomo już od początków XV w., kiedy w jednym z dokumentów 1405 r. czytajemy: "...quomodo ipsi in dominium o possessionum Bartfalva, Fejérfalva, Kalinfalvha, Balathafalva, Budfalva, Vinchfalva, et Patak vocatorum sub Keneziatu Kaszov in Comitatu Maramarosiensi existentium" (Гаджега, 1931: 72). To świadczy o już trwałym funkcjonowaniu oraz organizacji wołoskich osad, bynajmniej od końca XIV w. 

Źródła do dziejów miejscowości


Mihályi, 1900: 134.

Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa