Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Babino (Babina)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek

Nazewnictwo


W swojej historii osada ta nazywała sie Babino lub Babina, zaś w XV w. także Babina Wola (Makarski, 1999, 28).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada jako własność władyki przemyskiego pojawiła sie w źródłach w 1407 r., lecz jest niewątpliwie starsza (AGZ VII, nr 26). Nie wiadomo kiedy na jej teren przybyli Wołosi. Może miało to związek z pojawieniem się zmodyfikowanerj nazwy wsi w 1442 r. jako Babina Wolia (ZDM 3, nr 639). W XVI w. pozostawała ona własnością królewską w starostwie samborskim. W 1559 r. krol Zygmunt August zatwierdził (sołtysa?) Hryćka w posiadaniu młyna, zaś w 1567 r. starosta sprzedał Demkowi Kurenże karczmę (Onwentarz 1568, 446-446v; NBL, 2837/III, 1-2). W 1565 r. w tej miejscowości zamieszkiwało 8 kmieci, każdy na 1/4 łanu. Płacili oni czynsze i przeliczone na monetę daniny w wysokości 18 1/2 gr każdy.Istniało tam też 12 zagrodników. W tym czasie ogrody i łąki zamieniono na folwark, przeznaczając te tereny na pastwiska (LWR II, 99).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Jak wynika z dokumentu krola Zygmunta Augusta z 1563 r. popostwo obejmujące Babinę i wieś Brzegi od królowej Bony uzyskał pop Andrzej za sumę 17 florenów (Inwentarz 1568, 446v).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa