Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bistricja-Gir'ska (Bystrzyca)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XIV wiek, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Ta położona w starostwie samborskim (dzierżawa ozimińska) osada wołoska powstała na surowym korzeniu, na podstawie dokumentu z 1561 r.  W 1565 r. zamieszkiwało tam tylko 5 kmieci, korzystających od 11 lat z okresu wolnizny. Dwa razy w roku uiszczali opłatę zwana poczty przy okazji zborów-typowych dla prawa wołoskiego zebrań sądowych ludności krainy, odbywanych wiosna i jesienią (LWR II, 122; Jawor, 1997, 179-186). W 1589 r. uiszczono podatek od 6 łanów kmiecych, 2 łanów sołtysich, młyna oraz popa osadzonego na 1/2 lanu (ŻD XVIII/1, 28).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


J. Czajkowski (1999, 150) identyfikuje ją z Bistrziczą, nadaną wraz z kilkoma innymi osadami przez króla Władysława Jagiełłę braciom Iwanowi i Klemensowi, synom Dziurdzia (wojewody wołoskiego) ze Stupnicy w zamian za młyn Solecki w Oziminie (ZDM VI, 1784).

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Pop wzmiankowany w 1589 r. (patrz wyżej).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa