Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Berežok (Bereżek)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


W akcie nadania sołectwa wystepuje nazwa Bereg (Makarski, 1999, 33)

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


W 1566 r. starosta samborski Starzechowski zezwolił Jackowi i Fedynie z Łomnej na lokowanie na surowym korzeniu osady. W zamian za trudy z tym związane uzyskali sołectwo, w skład którego wchodziły:2 1/4 łanu ziemi, prawo do budowy młyna, folusza, karczmy i lokowania zagrodników na terenie nawsia, jeden łan na osadzenie popostwa, 1/3 część danin królewskich, trzy dni pańszczyzny w roku świadczonej przez mieszkańcow osady na rzecz soltysów, daniny w plackach oraz zwane kolendy. Przywilej ten zatwierdził król Zygmunt August w 1567 r. (NBL, 2837/III, 6-7; Inwentarz 1568, ).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Budowę cerkwii przewidziano w przywileju na sołectwo z 1566 r. (patrz wyżej).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa