Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Nedìl'na (Niedzielna)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada w starostwie samborskim została lokowana na prawie wołoskim w 1521 r. (LWR II, 111). W 1553 r. oraz w 1564 r. król Zygmunt August zatwierdził ten przywilej. Jego odbiorcą był szlachcic Demko Dziurdź Siedlecki, sądząc po brzmieniu imion niewątpliwie Wołoch. Wcześniej ten Demko wykupił miejscowe kniaziostwo  rąk (kniazia) Fiedka. Być może jest to osoba identyczna z popem Demkiem (Demkowiczem), który w 1552 r. uzyskał w Niedzielnej popostwo (Inwentarz 444-445; NBL, 2837/III, 60). W 1565 r. w tej osadzie znajdowało się 10 1/2 dworzyszcz zwanych łanami. Ich użytkownicy (16 kmieci) płacili czynsze i przeliczone na pieniądze daniny, w sumie po 24 gr z . Dwa razy w roku przy okazji zboru sołtys, pop i cała gromada uiszczali opłatę zwaną pokłonem (LWR II, 111). Zbory były typowymi dla prawa wołoskiego zebraniami sądowymi w ramach poszczególnych krain, odbywanymi wiosną i jesienią (Jawor, 1997, 179-186). 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Popostwo wzmiankowane w 1552 r. Wówczas Demkowicz nabył je na mocy przywileju królowej Bony za 17 florenów (Inwentarz 1568, 445v).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa