Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Osadnictwo - migracje - dziedzictwo kulturowe

I. Wołosi w Bizancjum

I. 1. Jarosław Dudek (UZ), Wołosi w Bizancjum - początki

1. 2. Jarosław Dudek (UZ), Problematyka wołoska u Michała z Dewolu

1. 3. Jarosław Dudek (UZ), Problematyka wołoska u  Mikołaja III Gramatyka

1. 4. Jarosław Dudek (UZ), Problematyka wołoska u Anny Komeny

I. 5. Anna Kotłowska (UAM), Problematyka wołoska u Niketasa Choniatesa

1. 6. Anna Kotłowska (UAM), Źródła bizantyjskie do dziejów Wołochów - Akropolites

II. Wołosi w dobie średniowiecza

II. 1. Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow (UŁ), Wołosi w średniowiecznej Bułgarii

II. 2. Ryszard Grzesik (PAN), Wołosi na Węgrzech

III. Wołosi w dobie późniego średniowiecza i w czasach nowożytnych 

IIII.1. Grzegorz Jawor (UMCS), Migracje wołoskie na obszarach Polski i Rusi Koronnej (XIV – XVI wiek)

III. 2. Grzegorz Jawor (UMCS), Kierunki aktywności gospodarczej mieszkańców osad wołoskich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zajęć pasterskich (od XIV – do początków XVII wieku)

III. 3. Piotr Kłapyta (UJ), Klimatyczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa na prawie wołoskim w Karpatach Zachodnich na przełomie XV i XVI wieku na przykładzie Podtatrza

III. 4. Krzysztof Nowak (UŚ), Na wołoskich rubieżach.Migracje i pochodzenie etniczne ludności wołoskiej na pograniczu śląsko-kisucko-morawskim (w świetle historiografii)

IV. Wołosi w XIX w. i w czasach współczesnych

III. 1.  Jędrzej Paszkiewicz (UAM), Formy współczesnego osadnictwa wołoskiego na Bałkanach (XVIII-XXI w.)

III. 2. Ewa Nowicka (Collegium Civitas),  Dylematy tożsamościowe romańskiej ludności Bałkanów

III. 3. Ewa Nowicka (Collegium Civitas), Wlasi Doliny Timoku – tożsamość terytorialna, rdzenność, spory wewnętrzne i międzypaństwowe

III. 4. Ewa Nowicka (Collegium Civitas), Przeszłość, pochodzenie i tożsamość – Cincarzy/Arumuni w Serbii

III. 5. Ewa Nowicka (Collegium Civitas), Arumuni/Wlasi w Grecji: polityka i tożsamość

III. 6. Nikola Minov (Cyril and Methodius University in Skopje), Vlachs in Macedonia (19th-20th century)

III. 7. Miroslav Števík (Múzeum Spiša), Rusíni na Spiši do roku 1848

V. Wołoskie dziedzictwo kulturowe

IV. I. Justyna Kłapyta, Problem muzycznego dziedzictwa wołoskiego w Karpatach w kontekście jego związków z muzyką wokalną bałkańskich Aromanów - Vlachów

VI. Wołoskie dziedzictwo językowe

VI. I. Ilona Czamańska, Problem języka Wołochów

VI. 2. Anna Oczko, Wołoski karpatyzm leksykalny a terminologia pasterska

VI. 3. Tomasz Klimkowski, Współczesne języki wołoskie