Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mniejszość wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe - Lublin, 28-29 września 2015

Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespół projektu badawczego "Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje — osadnictwo — dziedzictwo kulturowe" realizowanego przez Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
uprzejmie zapraszają do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej


Mniejszość wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe 

 

Historia i kultura Wołochów (Vlachów, Własów, Arumunów), zamieszkujących obszary rozciągające się od Albanii aż do Północnych Karpat oraz tereny Turcji, Australii i Ameryki Północnej, stanowią wciąż słabo opracowany temat badań naukowych. Wielowiekowe migracje wołoskie i przesuwanie się etnosu z południowych rubieży Europy na nowe obszary oraz sytuacja polityczno-historyczna w XX wieku, doprowadziły w wielu regionach do skomplikowanej sytuacji narodowościowej, społecznej i kulturowej Wołochów. Nasilające się w ostatnich latach w Europie idee związane z ochroną dziedzictwa mniejszości pozwalają na podjęcie nowych międzynarodowych badań w kwestii wołoskiej, a tym samym zderzenie różnych perspektyw badawczych dążących do całościowego ujęcia tematyki.

Kolejna cykliczna konferencja wołoska (Poznań 2013, Bukareszt 2014) poświęcona jest historii i kulturze mniejszości wołoskiej w Europie oraz innym obszarom przez nią zamieszkiwanym. Adresujemy ją do badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki, m.in.historyków, etnografów, antropologów kulturowych, socjologów, filologów, zarządzających kulturą  i wszystkich tych, którym tematyka Wołochów nie jest obca.

Efektem konferencji będzie integracja międzynarodowego środowiska naukowego zajmującego się różnymi aspektami problematyki wołoskiej oraz podjęcie współpracy w ramach międzynarodowego projektu badawczego (w perspektywie powołanie Centrum Badań nad Wołochami) w oparciu o współpracę uniwersytetów z różnych państw.

Proponujemy rozważania wokół następujących zagadnień:
1. Osadnictwo wołoskiego w poszczególnych regionach Europy - aspekty historyczne, geograficzne,
gospodarcze, ekonomiczne i kulturowe.
2. Rola kolonizacji wołoskiej we wzmacnianiu systemu militarnego poszczególnych państw.
3. Pasterstwo wołoskie.
4. Materialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego (m.in. budownictwo
sakralne, budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze, strój, przedmiotu użytku codziennego).
5. Niematerialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego (m.in. zwyczaje,
obrzędy, rytuały, muzyka, profesje).
6. Tożsamość wołoska dawniej i dziś. Ideologia i mityzacja tożsamości wołoskiej w perspektywie
historycznej, politycznej i kulturowej. Dziedzictwo wołoskie a pamięć.
7. Instytucje działające na rzecz zachowania kultury wołoskiej (m.in. muzea, stowarzyszenia,
fundacje).
Organizatorzy konferencji są otwarci na różnorodną tematykę referatów wygłaszanych w
czasie obrad, dlatego mile widziane są również inne zagadnienia, nieujęte w programie
konferencji.

Miejsce konferencji: Instytut Historii UMCS, plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin.
Język obrad: angielski (w wyjątkowych wypadkach możliwe jest wystąpienie w innym języku,
pod warunkiem przygotowania przetłumaczenia wystąpienia dla uczestników konferencji w j.
angielskim).
Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN (75 E) i obejmuje materiały konferencyjne, nocleg,
wyżywienie (dwa dni) i publikację materiałów pokonferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają
kosztów dojazdu. Numer konta zostanie podany w osobnej korespondencji.
Harmonogram:
- do 30 kwietnia 2015 r. - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 200
słów w języku angielskim). Propozycje dotyczące dwóch pierwszych zagadnień konferencji
prosimy przesyłać równocześnie na adres: grzegjaw@poczta.onet.pl oraz ekocoj@poczta.onet.pl
- do 10 maja 2015 r. - informacje o zakwalifikowaniu referatu
- do 1 września 2015 r. - uiszczenie opłaty konferencyjnej
- 28–29 września 2015 r. - konferencja
- do 1 grudnia 2015 r. - nadsyłanie tekstów w j. angielskim do publikacji
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów.
Szczegółowy plan konferencji oraz dodatkowe informacje (lista hoteli, dojazd do Lublina) zostaną
przesłane poczta elektroniczną około 20 maja 2015 r.
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Grzegorz Jawor dr hab. Ewa Kocój
(UMCS w Lublinie) (Instytut Kultury UJ w Krakowie)